Privacy verklaring

 

 

Loopbaancoachmettalent, gevestigd aan Gortelseweg 29 te Vaassen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Loopbaancoachmettalent vindt de bescherming van klanten en bezoekers van de website belangrijk. Persoonsgegevens die wij verwerken worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Loopbaancoachmettalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het bezoeken van de website (www.loopbaancoachmettalent.nl)  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door middel van het invullen van het contactformulier, het inschrijfformulier, een e-mail stuurt en/ of u informatie met mij deelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Loopbaancoachmettalent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Deze wordt enkel gebruikt bij NL Leert Door! Dit is nodig voor de juiste verwerking van de administratie richting de Belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Loopbaancoachmettalent verleent diensten op het gebied van (loopbaan)coaching. De vanuit Loopbaancoachmettalent werkzame loopbaancoach is opgenomen in het Noloc Beroepenregister van Loopbaanprofessionals. De gedragscode en het Reglement van Klachtenbehandeling zijn van toepassing op de beroepsuitoefening. Hierin staan zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit, de houding en het gedrag van de coach. Indien er klachten zijn kunnen deze door een cliënt aangemeld worden bij het klachtenreglement van de Noloc.

Loopbaancoachmettalent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening op een goede manier uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Het verzenden van een nieuwsbrief en/ of reclamefolder.
  • Wettelijke verplichtingen.

Wat gebeurd er met de gegevens

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of – systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loopbaancoachmettalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van bestaande klanten worden niet langer dan twee jaar bewaard na afloop van de laatste bijeenkomst.

Loopbaancoachmettalent is wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol gebruikt

Als u een gesprek aanvraagt via de button neem contact op, gebruik ik uw naam, e-mail of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De informatie die er met mij gedeeld worden niet met anderen gedeeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Loopbaancoachmettalent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loopbaancoachmettalent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loopbaancoachmettalent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loopbaancoachmettalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loopbaancoachmettalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loopbaancoachmettalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@loopbaancoachmettalent.nl